Hvilke tilladelser kræves til hvilke byggerier i Frankrig?

Ligesom i Danmark skal man i Frankrig som hovedregel have den kommunales bygningsmyndigheds godkendelse i forbindelse med byggeri. Derudover kan ejerlejlighedsforeningen eller grundejerforeningen også kræve at blive hørt.

Her får du en kort gennemgang af, hvad du skal gøre i de forskellige situationer.

BYGGETILLADELSE

I princippet skal der i Frankrig ansøges om byggetilladelse (permis de construire) hos den kommunale bygningsmyndighed (service d’urbanisme) til næsten alt byggeri, uanset om det drejer sig om nybyggeri eller ændring af eksisterende byggeri, fx tilbygning af garage eller hævning af tagkonstruktionen. Der skal indsendes en ansøgning med en række oplysningsskemaer (cerfa 13406*03), som downloades fra internettet (www.vosdroits.service-public-fr) eller hentes på kommunen. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om grunden, plantegninger for projektet med angivelse af areal, matrikelnummer, fotos og tegninger. Vær omhyggelig, for selv små fejl og mangler kan forsinke behandlingen af ansøgningen! Bygningsmyndigheden har en frist på 2 måneder for individuelle huse og 3 måneder for andre byggetilladelser til at meddele sin afgørelse: accept, afvisning eller anmodning om ændringer.

BYGGEANMELDELSE

Såfremt det nye gulvareal ikke overskrider en nærmere fastsat grænse, er det tilstrækkeligt med en forudgående byggeanmeldelse (déclaration préalable de travaux). Dette gælder fx for byggearbejder, der tilføjer et ekstra areal på 5 – 20 m2 til det eksisterende gulvareal (surface de plancher) eller til det bebyggede areal (emprise au sol), for ændring af bygningens formål, fx omdannelse af en lade til bolig, uden ændring af de bærende konstruktioner eller af bygningens facade, eller for facaderenovering. I sådanne tilfælde har kommunen en måneds frist til at meddele sin afgørelse.

ØVRIGE TILLADELSER

Man skal ansøge ejerlejlighedsforeningen om tilladelse til omdannelse af en butik til bolig eller til åbning af facaden, da dette kan være forbudt i henhold til vedtægterne. Det samme gælder i en grundejerforening, hvor reglerne for fx farvevalg skal overholdes.

DISPENSATION

Kun få byggearbejder er undtaget for indhentning af tilladelse. Det er selvfølgelig muligt frit at ændre den indvendige indretning (fx ændring af farver, udskiftning af væg-til-væg tæppe, lovliggørelse af el-installationer). Der skal ikke indhentes tilladelse hos kommunen, såfremt byggeriets areal er på under 5 m2, og højden ikke overskrider 12 m. Der er heller ikke brug for tilladelse til fx facaderenovering eller tagrenovering med samme type tagbeklædning, indretning af et loftsrum uden at lave huller til vinduer og uden at tillføje nye arealer, eller i forbindelse med opførelse af et redskabsskur på under 5 m2.

Bemærk: Ved byggeri med et gulvareal/bebygget areal på 170 m2 eller mere er brug af arkitekt obligatorisk.

FRA GULV TIL LOFT

– Forskelle mellem danske og franske areal- og volumenbegreber

beregning - surface de plancher
Skitse ovenfor: Surface de plancher – Kilde: cite.maison.com

Begrebet surface de plancher (indvendigt gulvareal) beregnes i Frankrig som summen af gulvarealerne på hver etage, der er under tag (clos et couvert), og som har en loftshøjde på over 1,80 m2, uden medregning af tykkelsen på vægge og isolering. Begrebet clos et couvert (under tag) betyder, at konstruktionen er lukket og tæt (dvs. monteret med ydermure, tag, vinduer og døre). Balkoner, loggiaer og terrasser medregnes således ikke. I gulvarealet indgår heller ikke tykkelsen på ydermure, bærende eller ej. Derimod medregnes gulvareal for kældre og vinkældre. Det franske begreb kommer således tættest på det danske begreb nettoetageareal.

Beregning - emprise au sol
SKITSE ovenfor: Emprise au sol – Kilde: cite.maison.com

Begrebet emprise au sol (vertikalt projektionsareal) betegner i Frankrig den vertikale projektion af en konstruktions volumen på jorden, inklusive udhæng (surplombs) og fremspring (débords) som balkoner og terrasser, dvs. den skygge, som konstruktionen kaster på jorden, når solen står lodret over konstruktionen. Det franske begreb dækker således over et større areal end det danske begreb bebygget areal.

___________________________

KILDER:
Inspireret af hovedartiklen Quelles autorisations pour quels travaux? af Laurence Barnier, med underartiklen Du sol au plafond, udgivet i logic-Immo, juni 2015.
Suppleret med øvrige kilder: e-immobilier.credit-agricole.fr;
www.agence-arenes.com/1469-la-reforme-de-la-definition-de-la-surface-de-plancher-dans-le-droit-de-lurbanisme-au-1er-mars-2012.html; cite.maison.com/Reforme-du-permis-de-construire.html; www.frenchentree.com/french-property; bbr.dk/arealvejledning/0/31